ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...
2:30 PM

ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ

Posted by ekanasu

ವಿಚಾರ
ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇತರರ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾವೇ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ. ಉಳಿದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗಾಳಿಗೆ ಎಸೆಯಿರಿ. ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೊರಗೆ ಎಂಜಲಿನಂತೆ ಉಗುಳಿಬಿಡಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ, ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗಿಹೋಯಿತು. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಚೆಗೆಸೆಯಿರಿ. ಮೃತ್ಯು ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಿರುವಾಗಲೂ ಅಂಜಬೇಡಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಡಿ , ಹಿಂದಿನದನ್ನೇ ಕುರಿತು ಮೆಲುಕುತ್ತಿರಬೇಡಿ . ಹಿಂದಿನದನ್ನೇ ಕುರಿತು ಮೆಲುಕುತ್ತಿರಬೇಡಿ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮರೆಯಿರಿ, ಮುಕ್ತರಾಗಿ, ದುರ್ಬಲರು ಅಂಜುಬುರುಕರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಆತ್ಮನನ್ನು ಪದೆಯಲಾರರು.ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರರು. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಫಲ ಬರಲೇಬೇಕು.
ಅದನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ . ಆದರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳ ಜವಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದು ಎರಡನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಯಾರು ತಮಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನು.
ಅನಾಸಕ್ತಿಭಾವ, ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೂ ಇಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇದು ಕೆಟ್ಟದು, ಎಂಬ ಭೇದಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥವೊಂದೇ. ಇದನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಬಹಳ ದುಸ್ತರ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಹೊರತು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವಿರದೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಲಾನುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಿಯುವಿರಿ. ಸ್ವಮೋಹದಿಂದ ವಿವೇಕಶೂನ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮಾಧೀನತೆಯನ್ನು ಮರೆತ ಹೊರತು, ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರವಿರದು. ನೀವು ಆ ಮೋಹವನ್ನು ಗೆದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಲು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲು, ಅನಾಸಕ್ತಿಯೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ. ಇನ್ನು ನಾನು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಹೊರತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಲು ಹಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದೇನೋ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆಚರಣೆಗೆ ತರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಲಭ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯತಾರ್ಥ ವಾಗಿಯೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡರೋ, ಯಾರು ಬಾಹ್ಯಪ್ರಪಂಚದ ಅಘಾತದಿಂದ ಹರ್ಷವನ್ನಾಗಲೀ ದುಃಖವನ್ನಾಗಲೀ ಪಡೆಯರೋ, ಅಂತವರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ನಿಜವಾದ ಗುರುತನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗುರುತೇನೆಂದರೆ, ಒಂದು ಪರ್ವತವೇ ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಆತನು ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾದರೂ ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಕದಲದು. ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ; ಅಪ್ರಿಯವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಆತನು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿರುವನು. ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮನಾಗಿ ಅಚಲನಾಗಿ ಇರುವನು.

'ಸಮತ್ವ' ಎಂಬ ಆ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಗುತ್ತೇವೆ. ಸಮತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರಾಗುವುದನ್ನೇ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ 'ಮುಕ್ತಿ' ಎನ್ನುವುದು. ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಈ ಸಮದರ್ಶಿತ್ವ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದು ಯಾರು ಸುಖ ದು;ಖಗಳನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ನೋಡುವರೋ ಜಯಾಪಜಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಮರಾಗಿರುವರೋ ಅವರು ಮುಕ್ತಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವರು.

ಯಾರು ಆಯಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡಬಲ್ಲರೋ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆಯಬಲ್ಲರೊ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಯಶೀಲರಾಗಿರುವರು. ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರವೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸುವುದು, ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು; ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಬಂಧನದಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ಶೀಲವಂತರಾಗುವುದು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮುಕ್ತಿಯೆಡೆಗೆ ನಡೆದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಕೇವಲ ಯಂತ್ರಗಳು.
ಸಂತನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯವಿಷಯಗಳು ಬರಿಯ ಭ್ರಾಂತಿ, ಸುಖದುಃಖಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸುಖವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾತರರಾಗಿರುವರು! ಈಗಿರುವ ಸುಖ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೊಸತಾದ ಸುಖ ಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವರು ಎಂಬುವುದು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆ? ಇದು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ನರಗಳಿಗೆ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ದುಃಖದ ಪ್ರತಿಫಲ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಒಂದು ಕುರಿಯ ಮಂದೆಯಂತೆ , ಮುಂದಿರುವ ಕುರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಕತ್ತನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳವುವು. ಇದರಂತೆಯೇ ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬ ಮುಂದಾಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೋ, ಅದನ್ನು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ತಾವೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಆಲೋಚಿಸದೆ ಅನುಕರಿಸುವರು. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ನಶ್ವರತೆ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಟಕ್ಕೆ ತಾನು ತುತ್ತಾಗಬಾರದೆಂದು, ಅದರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ತಾನು ಬೀಳಾಬಾರದೆಂದು ಯೋಚಿಸುವನು. ಇದು ಗುಲಾಮಗಿರಿ. ಯಾರಾದರೂ ತನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ನಗುವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟು ಮಾತನ್ನುಕೇಳಿದರೆ ಅಳುವನು.ಒಂದು ಚೂರು ರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿಗೆ, ಅವನು ದಾಸ .ಬಟ್ಟೆಬರೆಗಳಿಗೆ ದಾಸ, ದೇಶಕ್ಕೆ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ, ಹೆಸರಿಗೆ, ಕೀತರ್ಿಗೆ, ಅವನು ದಾಸ, ದಾಸ್ಯದ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇರುವನು ನಿಜವಾದ ಮಾನವನು .ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುವನು .ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಮಾನವನೆನ್ನುವಿರೋ ಆತ ದಾಸ ಈ ದಾಸ್ಯ ಎಂದು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುವುದು. ಆಗ ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಉದಯಿಸುವುದು. ತೀವ್ರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಆಗ ಏಳುವುದು ಒಬ್ಬನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಂಗೆಂಡವನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಆಚೆಗೆಸೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಕಾತರನಾಗುತ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ಯಾರು ತಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಲಾಮರೆಂದು ನಿಜಾವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವರೋ ಅವರು ತಾವು ಮುಕ್ತರಾಗ ಬೇಕೇಂದು ಮಾಡುವ ಹೋರಾಟವು ಹೀಗೆ ಇರುವುದು.
ಮೊದಲು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಭಿಕ್ಷುಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಟಿಸುವ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಂತೆ ನಾವು ಆಡುತ್ತೇವೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಿಜಾವಾದ ಭಿಕ್ಷುಕನೊಂದಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ದೃಶ್ಯ ಒಂದೇ ಮಾತು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದು ಆದರೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ! ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಆನಂದಿಸುವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಆದರಿಂದ ದುಃಖಿಸುವನು. ಈ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಒಬ್ಬನು ಮುಕ್ತ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬದ್ಧ ಪಾತ್ರದಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿ ನಿಜವಲ್ಲವೆಂದು ಕೇವಲ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವೆನೆಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಭಿಕ್ಷುಕಾನಾದರೂ ಅದೇ ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವಭಾವವೆಂದೂ ತನಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಲೀ, ಬೇಡವಾಗಲೀ, ಸಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದೇ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಜಸ್ಥಿತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಇರುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ಭಿಕ್ಷುಕರು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಸಹಾಯಕ್ಕೋಸುಗವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಮೊರೆ ಇಡುವೆವು ಆದರೆ ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲ್ಪನಿಕ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು. ಆದರೂ ಸಹಾಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಸಹಾಯ ಬರತ್ತದೆಯೆಂದು ನಾವು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಅಳುವುದು ಗೋಳಿಡಿಯುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು ಇದೇ ಆಟ ಪುನಃ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ರೇಖಾ

0 comments:

Post a Comment