ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...

ರಾಜ್ಯ - ರಾಷ್ಟ್ರ
ನಿಮ್ಮ ಹೊರ ಮೈ ಬಣ್ಣ
ಸೂರೆಗೊಂಡಿತು ಕಣ್ಣ...
ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ 'ನೋಟ...'
ಬಲು ವಿಶಿಷ್ಟ
ಸಾರುತಿಹ ವಿದ್ಯೆ
ಬಹು ವೈವಿದ್ಯ...
ನೀಡುತಿದೆ ನಿತ್ಯ ಸಂತಸ
ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ...
e kanasaಲ್ಲ ಅಣ್ಣ
ಇದು e nanasu..
- ಜ್ಞಾನ ಮೂರ್ತಿ. ಬಿ.ಆರ್.

0 comments:

Post a Comment