ಈ ಕನಸು

ಇದು ವರ್ಷದ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ತೆ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ/ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು...

ಇನ್ನುರಕ್ತಪಾತ-ಮರಣ-ದುಮ೯ರಣ ಎಂತೆಲ್ಲ ಸೋಗಲಾಡಿತನದ ಮಾತು-ಈ ಮೊದಲು ಖಾಂಡವದಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸಮೂಹ-ಸಪ೯ಗಳು ಪ್ರಾಣಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದಾಗ ಬೇಡವಾದುದು ಈಗ ಬೇಕೆನಿಸಿತೇನು!
ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತೀಮಾ೯ನಮಾಡಿ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರೊದನಮಾಡುವ-ಮಾಡಿದ-ಪಾಥ೯ ಅಪಾಥ೯ಕ್ಕೇ ತಕ್ಕವನಲ್ಲವೇನು?
ಹೆಂಡತಿ-ಸಹೋದರರು-ಅಮ್ಮ-ಪ್ರಾಣಶೇಹಿತ-ಎಲ್ಲರ ತೀಮಾ೯ನದ ಫಲಶೃತಿ-ಮಹಾಭಾರತದಯುದ್ಧ-ಇಲ್ಲಿ ಇವನ-ರಡ್ಡು-ಜಡ್ಡು-ಜಿಡ್ಡು ಬೇಡದವಕೆ!
ಜಿದ್ದಿಗೆಬೇಕದವನು-ನಿದ್ದೆಗೆ!


ಅಜು೯ನನಿಗೆ ವಿಷಾದ-ಅವನ ಮನೆಗೆ ವಿಷ-ಇದೇ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಉಪಸಂಹಾರ!
ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವನು-ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆತುಕೊಂಡನು!
ನಗಬೇಕೆ-ಅಳಬೇಕೆ-ಆಳಬೇಕೆ?
ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆಖ್ಯಾನ-ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವೇ ಎಂತ.
ಕ್ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ!

ಆರ್.ಎಂ.ಶಮ೯.ಮಂಗಳೂರು.

0 comments:

Post a Comment